Artikel 1. definities

Alle informatie, van welke aard ook, in het kader van de tussen partijen geldende overeenkomst, verschaft door de ene partij aan de andere, tenzij daarover uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 2. Eenvormigheid van de voorwaarden

Elke klant die een bestelling plaatst bij of gebruik maakt van de diensten van HK Solutions , hetzij door overhandiging van een exemplaar, hetzij op schriftelijke aanvraag), ze te aanvaarden en af te zien van de eigen verkoopvoorwaarden.

Samen met de beknopte algemene verkoop- en leveringvoorwaarden, vormen de huidige algemene voorwaarden het volledige contract. Andere en afwijkende bijzondere voorwaarden kunnen uitdrukkelijk worden overeengekomen maar deze zullen HK Solutions slechts binden indien zij uitdrukkelijk door HK Solutions werden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid in de voorwaarden, zullen de meest bijzondere prevaleren op de algemenere.

Artikel 3. Wijziging van de voorwaarden

HK Solutions heeft ten allen tijde het recht om de voorwaarden te wijzigen zonder dat dit een einde stelt aan de overeenkomsten en HK Solutions zal de klant daarvan in kennis stellen per aangetekende post of per e-mail. De voorwaarden zijn steeds te raadplegen op www.hksolutions.be .

Artikel 4. Dienstverlening

Het is HK Solutions toegelaten de technische specificaties van haar diensten te wijzigen indien dat geen weerslag heeft op de werking van de dienst, en in voorkomend geval zoals verduidelijkt in de Service Level Agreement. Gebeurlijk is het HK Solutions toegestaan:

Zonder voorafgaand bericht, op ieder ogenblik en voor gelijk welke reden, de belevering van haar diensten te onderbreken, met het oog op de wijziging van de technische specificatie van de beleverde dienst, in zover dit geen invloed heeft op de functionaliteit van de dienst, zoals vermeld in de Service Level Agreement; of

Het beleveren van de dienst onmiddellijk te onderbreken voor herstellingen, onderhoud of verbetering van de dienst. HK Solutions neemt de verplichting op zich om de klant zoveel mogelijk vooraf op de hoogte te brengen indien dit redelijk uitvoerbaar en toepasselijk is. Na een tijdelijke onderbreking zal HK Solutions haar dienst zo snel mogelijk terug operationeel maken.

Indien het relatief vaak voorkomt dat de toegang tot de dienst de toegestane bandbreedte en/of opslag-capaciteit (die deel uitmaakt van de dienst) en/of enige andere dienst die aanleiding kan geven tot een verhoging van de dienstverlening, overstijgt, dan zal het aan HK Solutions toegestaan zijn de door haar beleverde diensten over te brengen op een dienst met hogere capaciteit (indien dit van toepassing is op de capaciteit van de dienst van HK Solutions waarop de klant beroep doet). Ook zal het in dat geval aan HK Solutions toegestaan zijn van de Klant te eisen dat hij overstapt op een andere server en/of de kosten die HK Solutions aan de klant aanrekent te verhogen om op die manier rekening te houden met de extra gebruikte bandbreedte.

Artikel 4.1. Gebruik van de dienst Extern Bureaublad

Het is HK Solutions de voorwaarden die aan deze dienst verbonden zijn te wijzigen. Klanten die van deze dienst gebruikmaken dienen zich aan de volgende voorwaarden te houden:

 • Er mag niets op het bureaublad worden geplaatst behalve de toegelaten snelkoppelingen die te vinden zijn in de public share op de terminal server.
 • Er mag via het netwerk van HK Solutions geen pornografische inhoud worden bekeken en/of gedownload.
 • Wie pogingen doet om met kwaadwillende opzet schade aan het netwerk van HK Solutions aan te richten, wordt hiervoor gesanctioneerd.

Artikel 4.2. Gebruik van de FTP-server

Er mag geen illegaal materiaal worden gehost en/of aangeboden worden via de FTP server van HK Solutions. Indien u dit wel doet weerhoud HK Solutions zich ervan om de overeenkomst met de klant te verbreken.

Artikel 5. Rechten en plichten van de klant

De klant zal de door HK Solutions beleverde diensten gebruiken in overeenstemming met de onderhavige voorwaarden en met alle andere en toekomstige voorwaarden zoals door HK Solutions per brief of per e-mail ter kennis gebracht en zoals steeds te consulteren op www.hksolutions.be of www.hksolutions.be.

De klant verbindt er zich toe spontaan alle voor haar werking noodzakelijke gegevens aan HK Solutions over te maken en, meer in het algemeen, alle medewerking te verlenen aan de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, hierin begrepen de diagnostische of andere onderhoudsactiviteiten.

De klant zal handelen conform de in Belgie van kracht zijnde lokale, nationale en supranationale regelgeving.

De klant verklaart, in voorkomend geval, te beschikken over de nodige vergunningen en toelatingen om de diensten van HK Solutions af te nemen en om zijn informatie te verspreiden.

De diensten van HK Solutions zullen niet gebruikt worden om:

 • Kennis te nemen van, te verzenden van of op enige andere manier over te brengen van of toegang te voorzien tot een inhoud die onwettig, schadelijk, dreigend, beledigend, bestokend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, onzedelijk, andermans privacy schendend, verachtelijk, racistisch, etnisch of op een andere wijze verwerpelijk is;
 • Kennis te nemen van, te verzenden van of op enige andere manier over te brengen van gegevens die de klant op basis van de wet op de Privacy of contract of omwille van het vertrouwelijk karakter ervan niet mag overbrengen (zoals inlichtingen van ingewijden, beschermde en vertrouwelijke informatie).

Artikel 5.1. Betalingsvoorwaarden

Elke factuur van HK Solutions dient betaald te worden ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur contant op de factuurdatum betaald te worden. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of andere redenen

Onbetaalde factuurbedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienen tot de dag van volledige betaling van rechtswegen en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 7 procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan 10 procent, met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van HK Solutions om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien HK Solutions een gespecialiseerd derde, die erkent is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfataire vergoeding van 65 euro.

Indien facturen van HK Solutions onbetaald blijven op hun vervaldag, is HK Solutions gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

klachten omtrent facturen van HK Solutions dienen aangetekend aan HK Solutions te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na de vaststelling ervan.

Artikel 5.2. Bestelde goederen en geleverde diensten

Klachten omtrent verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen aangetekend aan HK Solutions te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na de vaststelling ervan.

Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van HK Solutions zo lang de prijs ervan niet betaald is, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

de koper die bij HK Solutions goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan HK Solutions een schadevergoeding gelijk aan 35 procent van de verkoopprijs te betalen.

Artikel 6. Rechten en plichten van HK Solutions

HK Solutions beschikt over de nodige vergunningen om haar diensten te beleveren op het Belgische grondgebied.

HK Solutions verleent haar diensten 7 dagen op 7, 24 uur op 24, uitgezonderd in geval van onderhoudswerken, hetgeen in voorkomend geval geschiedt in overeenstemming met de Service Level Agreement.

HK Solutions garandeert niet dat haar diensten zullen voldoen aan de verwachtingen van de klant, tenzij HK Solutions daarover haar uitdrukkelijk akkoord gaf in een Service Level Agreement en binnen de termijnen van de Service Level Agreement.

De klant aanvaardt dat het voor HK Solutions technisch gezien onmogelijk is om haar diensten ononderbroken en vrij van gebreken te leveren. HK Solutions verbindt er zich toe de haar gemelde gebreken binnen een zo kort mogelijke termijn te herstellen en in voorkomend geval in overeenstemming met de Service Level Agreement.

HK Solutions is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van het materiaal van de klant dat zich bij HK Solutions bevindt.

HK Solutions voorkomt zo veel als mogelijk dat haar netwerk wordt gebruikt voor onwettige en/of laakbare handelingen. Zij verbindt er zich toe snel en passend te reageren op elke binnengekomen melding van onwettige en/of laakbare handelingen en zal daarbij nauw samenwerken met de gerechtelijke diensten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van HK Solutions

Behoudens bewijs van eigen fout, is HK Solutions niet aansprakelijk voor het gedrag van de klant en/of van derden die handelen in strijd met de bepalingen van de wetgeving, de Netiquette of van de Acceptable Use Policy (Artikel 12 huidige Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden). De klant moet bovendien alle nodige schikkingen treffen opdat derden, die via hem toegang hebben tot de dienst(en), deze verbintenis ook zouden naleven.

HK Solutions is niet aansprakelijk voor de inhoud van de middels haar verspreide informatie of berichten en wordt geen partij in de overeenkomsten die door de klant en derden worden afgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

HK Solutions zal in geen geval aansprakelijk zijn voor mogelijke interferentie van derden met informaticasystemen van de klant. De klant draagt als enige de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van zijn informaticasystemen.

Indien HK Solutions het toestaat dat de klant eigen hard- en software gebruikt, dan zal dit steeds geschieden onder eigen verantwoordelijkheid van de klant. Indien HK Solutions vaststelt dat de klant haar hard- en software aanwendt zonder de technische vereisten na te leven of zonder daartoe over de nodige licenties te beschikken, dan behoudt HK Solutions zich het recht voor de overeenkomst te verbreken. HK Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de telecommunicatiemiddelen die de klant aanwendt om verbinding te maken met de diensten van HK Solutions.

Indien hard- en software toebehorend aan de klant zich bij HK Solutions bevindt en de klant wenst een toegang daartoe na een afspraak daarover te hebben gemaakt met HK Solutions, dan zal een effectieve toegang door HK Solutions enkel worden toegestaan nadat een geldig legitimatiebewijs (zoals identiteitskaart) wordt vertoond. Dit om te vermijden dat onbevoegden zich toegang zouden verschaffen tot de goederen toebehorend aan de klant.

De bestelde goederen worden steeds op risico van de klant vervoerd. HK Solutions zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor handelingen van aangestelde derden, te denken aan verlies of beschadiging van de goederen door derden, zoals transportfirma’s, koerierdiensten en andere, en dergelijk optredend verlies zal nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van schadevergoeding of korting.

Artikel 8. Netiquette en Acceptable Use Policy

Door beroep te doen op de diensten van HK Solutions aanvaardt de klant zich te houden aan de Netiquette en aan de Acceptable Use Policies die van kracht zijn op de netwerken waarop de klant zich begeeft. De invulling van deze begrippen varieert in de tijd naargelang de op dat moment geldende wetgeving, morele opvattingen en stand van de techniek.

Netiquette

De klant dient zich te houden aan de Netiqette en mag op geen enkele wijze andere klanten hinderen in hun internettoegang. Volgende acties zijn onder meer verboden op elk distributiemiddel via het internet:

 • Computerinbraak,
 • Datasabotage,
 • Valsheid in informatica,
 • Informaticabedrog,
 • Hacken: kraak en kraakpoging,
 • Mailbomb (meer dan 100 identieke berichten versturen),
 • Crossposting (zelfde post in meer dan 20 nieuwsgroepen),
 • Spam / ongewenste berichten: het verzenden van berichten naar mensen die er niet om gevraagd hebben,
 • Kennis nemen van, verzenden of op enige andere manier overbrengen van gegevens waarvan dit niet is toegelaten ingevolge een wet, een contract of het inherent vertrouwelijk karakter ervan,
 • Kennis nemen van, verzenden, op enige andere manier overbrengen van of toegang voorzien tot zaken die een inbreuk vormen op het auteursrecht en aanverwante rechten zoals octrooi-, merken-, tekeningen- of modellenrechten en op handelsgeheimen, en dergelijke meer.
 • Commerciele advertenties in nieuwsgroepen waar dit verboden is,
 • Kettingbrieven en piramidespelen,
 • Handelingen strijdig met de lokaal, nationaal en supranationaal geldende wetgeving en regelgeving,
 • Handelingen strijdig met de openbare orde,
 • Handelingen strijdig met de goede zeden. Dit is een open norm. Worden niet-limitatief beschouwd als strijdig met de goede zeden: seksuele aard, pedofilie, seksueel geweld,
 • Racistische uitingen, Negationisme,
 • Aanzetten tot en middelen verschaffen tot het plegen van misdrijven, van inbreuken op de fysieke integriteit van mens en dier,
 • Voorzien van en reclame maken voor kansspelen en loterijen waarvoor geen wettelijke of reglementaire bepaling bestaat die het geoorloofd maakt,
 • Inbreuk op de privacy,
 • Schade toebrengen aan de dienstverlening van de provider door het negeren van de richtlijnen uitgevaardigd door de netwerken waar de klant toegang verkrijgt middels de diensten van HK Solutions,
 • Schade toebrengen aan de gebruiksmogelijkheden van derden.

Indien HK Solutions vaststelt dat de klant zich bezondigt aan grove schendingen van de Netiquette dan kan HK Solutions onmiddellijk het materiaal verwijderen en zal de klant schriftelijk verwittigd worden dat indien de klant binnen de vijf werkdagen aan HK Solutions geen schriftelijke garantie biedt dat de inbreuk zich in de toekomst niet meer zal voordoen, HK Solutions met onmiddellijke ingang en zonder verdere verwittiging de overeenkomst als ontbonden zal beschouwen, onverminderd haar recht op mogelijke schadevergoeding, zoals voorzien in artikel 4 van de Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden. HK Solutions zal haar medewerking verlenen aan elk gerechtelijk onderzoek naar inbreuken op de Netiquette.

Acceptable Use Policy

De klant aanvaardt dat het niet de taak is van HK Solutions om alle informatie verspreid via de internetinfrastructuur te controleren en dat zij hiertoe gezien de omvang van de informatie ook niet de mogelijkheden heeft. Door het respecteren van de Acceptable Use Policy gedragen de betrokken partijen zich conform een gedragscode waardoor een deugdelijk gebruik (betrouwbaar, veilig) van de netwerken mogelijk wordt.

De klant verbindt zich ertoe geen onwettige handelingen te stellen of te stimuleren zoals deze niet-limitatief werden opgesomd sub Netiquette.

De klant zal geen diensten- of promotiemateriaal verspreiden, waarvan de inhoud de bestemmeling kan misleiden door o.m. inaccuraatheid, ambiguiteit, overdrijvingen of verzwijgingen.

Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor het kennisnemen van, het verzenden van of op enige andere manier overbrengen van gegevens langs het HK Solutions-netwerk. De klant zal HK Solutions vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit klachten ten aanzien van HK Solutions met betrekking tot elk ongeoorloofd, onwettig of schadelijk gebruik van het HK Solutions-netwerk door de klant.

Indien HK Solutions een misbruik van het netwerk wenst na te gaan, dient de klant zijn medewerking te verlenen door aan HK Solutions toe te staan alle gegevens te onderzoeken met betrekking tot het gebruik van de Dienst of alle uitrusting die eraan verbonden is, voor zover de bekendmaking van dergelijke informatie niet beperkt wordt door de overeenkomst van niet-bekendmaking met de derde.

Indien HK Solutions vaststelt dat de klant zich bezondigt aan grove schendingen van de Acceptable Use Policy dan kan HK Solutions onmiddellijk het materiaal verwijderen en zal de klant schriftelijk verwittigd worden bij wege van ingebrekestelling waarin staat dat indien de klant binnen de vijf werkdagen geen schriftelijke garantie biedt aan HK Solutions dat de inbreuk zich in de toekomst niet meer zal voordoen, HK Solutions met onmiddellijke ingang en zonder verdere verwittiging de overeenkomst als ontbonden zal beschouwen, onverminderd haar recht op mogelijke schadevergoeding, zoals voorzien in van de huidige Algemene voorwaarden.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en Bescherming van de persoonsgegevens

HK Solutions neemt geen kennis van de gegevens door de klant aangewend in het internet en e-mail gebruik, tenzij:

 • – dit absoluut noodzakelijk is voor een goede dienstverlening;
 • – HK Solutions een gegronde reden heeft om aan te nemen dat de gegevens van de klant strijdig zijn met de wet, met de Netiquette en de Acceptable Use Policy
 • – HK Solutions een gegronde reden heeft om aan te nemen dat de gegevens van de klant strijdig zijn met de wet, met de Netiquette en de Acceptable Use Policy

Artikel 10. Toegangscodes en wachtwoorden

HK Solutions zal de klant de noodzakelijke toegangscodes, wachtwoorden en/of elke andere veiligheidssleutel verschaffen met het oog op het verkrijgen van toegang tot de diensten. De klant zal instaan voor een veilig en gepast gebruik daarvan en garandeert dat deze vertrouwelijk zullen blijven en niet zullen bekendgemaakt worden aan onbevoegde derden. Tenzij fout in hoofde van HK Solutions kan bewezen worden, is HK Solutions niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van of de bekendmaking van de toegangscodes, de wachtwoorden en/of elke andere veiligheidssleutel.

Indien de klant een vermoeden heeft dat de toegangscodes, wachtwoorden en/of elke andere veiligheidssleutel openbaar zou worden gemaakt of gebruikt door onbevoegde personen, dan zal zij HK Solutions daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

In overleg met HK Solutions kan een klant een wachtwoord wijzigen.

Het is HK Solutions toegelaten het gebruik van de toegangscodes, wachtwoorden en/of elke andere veiligheidssleutel te op te schorten of in te trekken indien HK Solutions vaststelt of vermoedt dat een vertrouwelijk gebruik van de toegangscodes, wachtwoorden en/of elke andere veiligheidssleutel niet meer kan gegarandeerd worden.

Artikel 11. Diensten op maat

Elke bestelling van diensten op maat zal het voorwerp uitmaken van een oplevering, waarvan een tegensprekelijk proces-verbaal wordt opgemaakt. Dit proces-verbaal levert het bewijs van de aanvaarding door de klant van de oplevering.